نمای از زندگی.

ورزش کردن, راه رفتن, چای نوشیدن, قدم زدن, خلوتی انتخاب کردن, کتاب ورق زدن, پشت پنجره ایستادن و نگاه کردن به تکاپوی مردم, هیچ کاری نکردن, نشستن روی نیمک سرد پارک, دمنوش نوشیدن, کیک درست کردن, دوش گرفتن, نگاه کردن به آسمان, ماه دیدن, به کلمه‌ی که از دهان تو بیرون می‌آید فکر کردن, لولیدن در آغوش هم, پلکیدن, چشم تو چشم شدن, بغل گرفتن, بوسیدن, در بغل ماندن, صدا کردن, حرف زدن, راه رفتن,پناه دادن, به تو فکر کردن, به واژه‌ها فکر کردن, گل خریدن, فیلم دیدن, کتاب خواندن, در کتاب زندگی کردن, دوست داشتن, عاشق شدن, بوسیده شدن, نوازش کردن, محبت کردن, مهربان بودن, فراموش کردن, بخشیدن, شعر خواندن, زندگی می‌تواند همین باشد و همینطوری ادامه پیدا کند.