وقتي كه احساس مي كني

وقتي كه احساس مي كني بغض نفستو داره بند مياره و نمي خواي گريه كني
وقتي كه كسي نيست كه براش درد و دل كني
وقتي دست نوازشي نيست كه منت اشكاتو بكشه
وقتي كسي نيست حرفتو بفهمه
وقتي كسي نيست كه عاشقونه صدات كنه
وقتي كسي نيست كه برات شعر بخونه
وقتي اشكي نيست كه برات ريخته بشه
وقتي آهي نيست كه به يادت كشيده بشه
وقتي قلبي نيست كه به عشقت تو تپيده بشه
وقتي صدايي نيست كه تو رو فرياد بزنه
وقتي هوايي نيست كه باروني شه
وقتي ترانه اي نيست كه آرومت كنه
وقتي كسي نيست كه تو رو گوش كنه
وقتي كه جز خدا كسي از زنده موندت خبر نداره
وقتي كه جز خدا هيچ كس دوست نداره
وقتي كه جز خدا هيچ كس تو رو نداره
وقتي كه تنهايي……

اينم از جانب خودم تقديم

اينم از جانب خودم تقديم به تو . شعرش مال كسي ديگست ولي من رو گرفت .تو رو چي ؟؟؟؟؟؟؟

بنام كوچه آنكه آغازنامش حرف آخرعشق است !

نكندقاصدكي ؟خبري از سفر دور و دراز دل ما

نكندقبه و تاجي؟ به سروكاكل يار

نكندقبله دلي ؟ كسي از اهل دعا

نكندقمري عشقي ؟ پر پرواز كمال

نكندقصيده اي يا كه غزل ؟ زمزمه اهل نياز

نكندقسمت هركس كه دلش خيس ز باران صفا؟

نكند قره عيني ؟

نكندغزاله اي ؟ …….غين و قافش نكنيم .

نكند كه عاشقي ؟ستاره اي ؟ غين و قاف هر دو رها