اينم از جانب خودم تقديم

اينم از جانب خودم تقديم به تو . شعرش مال كسي ديگست ولي من رو گرفت .تو رو چي ؟؟؟؟؟؟؟

بنام كوچه آنكه آغازنامش حرف آخرعشق است !

نكندقاصدكي ؟خبري از سفر دور و دراز دل ما

نكندقبه و تاجي؟ به سروكاكل يار

نكندقبله دلي ؟ كسي از اهل دعا

نكندقمري عشقي ؟ پر پرواز كمال

نكندقصيده اي يا كه غزل ؟ زمزمه اهل نياز

نكندقسمت هركس كه دلش خيس ز باران صفا؟

نكند قره عيني ؟

نكندغزاله اي ؟ …….غين و قافش نكنيم .

نكند كه عاشقي ؟ستاره اي ؟ غين و قاف هر دو رها